img

Dopravná psychológia

Certifikované pracovisko

Psychologické vyšetrenia vodičov - bez čakania!

Nový cestný zákon v platnosti od 1.2.2009. Majú Vaši vodiči absolvované zákonné psychologické testy? 

 

Psychologickému vyšetreniu sú povinní sa podrobiť:

 • Žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D, DE a podskupiny C1, C1E, D1, D1E.
 • Iné osoby, ktorým takáto povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.
 • Psychologickému vyšetreniu sú vodiči motorových vozidiel do 65 rokov povinní sa podrobiť pravidelne každých päť rokov.
 • Vodiči, ktorí vedú motorové vozidlá skupiny C, CE, D, DE a podskupiny C1,C1E, D1, D1E.
 • Vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo, taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb. Pravidelnému psychologickému vyšetreniu sú povinní sa podrobiť aj ostatní vodiči, najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každé dva roky.

 

Objednávkový systém: 

Mgr. Petra Helcmanovská: mobil: 0905 469 622,
PhDr. Eva Sklenárová:          mobil: 0907 94 94 99

 

Posudzujeme psychickú spôsobilosť vodičov pre kategórie:

 • vodiči nákladných vozidiel
 • vodiči taxislužby
 • vodiči osobných motorových vozidiel
 • vodiči na odporúčanie lekára
 • vodiči žiadajúci vrátenie vodičského oprávnenia
 • žiadatelia o vodičské oprávnenie všetkých skupín
 • učitelia autoškôl

Posúdenie spôsobilosti vodiča je vykonávané na základe psychologického vyšetrenia, ktoré je zamerané na zistenie výkonových zložiek psychiky, senzomotorickej reaktivity, osobnostných charakteristík a ďaľších schopností, ktoré vplývajú na bezpečné vedenie motorového vozidla.

 

Odborné poradenstvo pre vodičov

Odborné poradenstvo:

Odborné poradenstvo pre vodičov je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu sa takejto osoby ako účastníka cestnej premávky. („§ 31a Všeobecné podrobnosti o odbornom poradenstve (vyhláška k § 91 ods. 8 zákona))

 • Cieľ: Predchádzanie ďalších deliktov pod vplyvom alkoholu v cestnej premávke
 • Cieľová skupina: Vodiči s problémovou vodičskou praxou
 • Predpoklady účasti: Porušenie bodu 26. Ods. 5 §91 č.8/2009 Z.z. a jeho následných noviel
 • Právne dôsledky: Podmienka na vrátenie vodičského oprávnenia po uplynutí trestu za dopravný priestupok
 • Počet účastníkov: Max 10 osôb v skupine
 • Trvanie: 4x 180 min skupinového pohovoru 4-6 týždňov. Individuálny výstupný rozhovor max.50 min
 • Výstup: potvrdenie o účasti
 • Obsah: analyzovať príčiny deliktu, vzťah k osobným postojom, stratégie zmeny, stabilizovanie, uzatvorenie medzier vo vedomostiach, sebakontrola, bezpečná, ohľaduplná jazda podľa predpisov, uvedomovanie si rizika, správne odhadnutie seba samého, rozpoznanie nebezpečenstva

Naše psychologické a lektorské skúsenosti sú na národnej a nadnárodnej úrovni a zaručujú vysokú kvalitu ponúkaných služieb. Metódy sú zostavené pre maximálny prínos klienta s využitím najnovších poznatkov zo psychológie a cestnej premávky.

O najbližších termínoch sa prosím informujte telefonicky.

Cena odborného poradenstva pre vodičov: 270,- €/ osoba

Rehabilitačný kurz pre maldých vodičov

Rehabilitačný program pre vodičov je odborná činnosť a reedukačná aktivita zameraná na pozitívne ovplyvnenie postojov a upevnenie zodpovedného správania sa držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý je povinný podrobiť sa podľa zákona takému programu.

 

Rehabilitačný program pre vodičov, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva počas jeho trvania rovnaký posudzujúci psychológ. Osoba môže zmeniť posudzujúceho psychológa iba z dôvodu, ak posudzujúci psychológ čerpá materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, je dlhodobo práceneschopný alebo pozastavil alebo ukončil svoju odbornú prax.

 

Rehabilitačný program pre vodičov pozostáva z troch skupinových stretnutí. Každé stretnutie trvá 3 hodiny, pričom jedna hodina trvá 50 minút, s aspoň jednou psychohygienickou prestávkou počas jedného stretnutia. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 dní; rehabilitačný program pre vodičov sa ukončí do 6 týždňov od jeho začatia.

Cena rehabilitačného kurzu: 220,-€/ osoba

Ceny psychologických vyšetrení:

 • individuálne vyšetrenie vodiča: 80,- €/osoba
 • rehabilitačný kurz pre mladých vodičov: 220,-€/ osoba
 • vyšetrenie vodiča s použitím TPV: 110,- €/osoba (test periférneho vnímania, vodiči VRZ a ADR)
 • vyšetrenie inštruktora autoškoly: 100,-€ /osoba
 • cena za opätovné vyšetrenie vodiča: 120,-€ /osoba (odobratie vodičského oprávnenia)
 • dotestovanie: 50,-€
 • cena za jednu hodinu psychoterapie: 50,- € /osoba
 • cena za diagnostickú hodinu: 55,- € /osoba
 • odborné poradenstvo pre vodičov: 270,- € /osoba
 • cena za poradenskú hodinu: 50,- € /osoba
 • vystavenie duplikátu: 10€

 

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.