img

Personálny audit

Personálny audit je odborná a nezávislá analýza ľudských zdrojov spoločnosti. Pomocou auditu sa zisťuje schopnosť zamestnancov vykonávať zverenú prácu, zisťuje sa ich potenciál, slabé a silné stránky. Audit umožňuje analyzovať súčasný stav personálnych zdrojov a vyhodnotiť potrebu alebo prebytok zamestnancov. Na základe tohto auditu je možné definovať potreby spoločnosti v oblasti personálneho riadenia.

Personálny audit je riešenie pre presné a objektívne meranie a kontrolu ľudského faktoru. Slúži ako nezávislé posúdenie využitia ľudských zdrojov a vhodnej skladby zamestnancov. Manažérsky a personálny audit sa jednoducho využíva vtedy, ak treba definovať základňu pre ďalší personálny rozvoj. Vrcholovému manažmentu poskytuje prehľad o silných a slabých stránkach v oblasti riadenia, vrátane skrytých rezerv, čím umožňuje plne využiť rozvojový potenciál. Cieľom je identifikácia slabých miest organizačnej štruktúry, podpora riadenia zdrojov a optimalizácia mzdových nákladov.

 

Ako prebieha personálny audit?

Pri realizácii manažérskeho auditu hodnotí nezávislý tím expertov, ktorý je zostavený na mieru konkrétnej organizácie a jej situácie, vybrané úrovne manažmentu. Séria jednotlivých hodnotení vždy postupuje od vrchu smerom dolu. To znamená, že sa začína vrcholovým manažmentom a pokračuje sa cez senior manažment po stredný manažment.

Externí konzultanti sa počas auditu sústreďujú najmä na organizačnú kultúru, vnútorné problémy a konflikty, úroveň manažérskych kompetencií, odborné predpoklady jednotlivých manažérov a potenciál ich rozvoja. Následne vypracúvajú návrhy pre zmeny v oblasti ľudských zdrojov v súlade so strategickými cieľmi firmy, aby sa stala konzistentnejšia a efektívnejšia. Proces auditu je koordinovaná činnosť, ktorá prebieha vo viacerých fázach.

 

Čo dosiahnem vhodným personálnym auditom?

  • Každý manažér, ktorý prejaví záujem, môže získať komplexné informácie dôležité pre jeho ďalší profesijný a osobný rozvoj. Hodnotenie sa väčšinou týka doterajšej kariéry, skúseností, zručností a kompetencií voči pracovnej pozícii a obsahuje odporúčania v zmysle ďalšieho rastu. To znamená, čo by mohol daný pracovník pri budovaní svojej kariéry urobiť a ako by to mohol urobiť.
  • Pri manažérskom a personálnom audite je však oveľa dôležitejšie, aby sa získané výstupy využili nielen na úrovni jednotlivcov, ale najmä na úrovni celej spoločnosti. Budete vedieť lepšie definovať očakávania zamestnancov.
  • Dosiahnete stabilizáciu personálnej základne, zníženie fluktuácie
  • Získate aj informáciu o skrytých problémoch
  • Dobre naplánovaný a zrealizovaný manažérsky a personálny audit môže viesť k odporúčaniu využiť rôzne nástroje riadenia ľudských zdrojov (job rotation, vytvorenie nových pozícií pre ľudí, ktorých potenciál, talent a zručnosti boli identifikované, lepšie využitie manažérov v rámci organizačnej štruktúry, rozlúčenie sa s neefektívnymi pracovníkmi a pod.).
  • Jeho kľúčový prínos však spočíva v nezávislom, kompetentnom a ucelenom pohľade na firmu a najmä na jej riadenie zvonku.
  • Prináša objektívne a kvalifikované posúdenie manažérov vo vnútri organizácie, vďaka segmentovej orientácii poradcov umožňuje benchmarking voči iným firmám na trhu. Dokáže identifikovať a objektívne zhodnotiť existujúci potenciál a posúdiť súlad a identifikáciu jednotlivých členov manažmentu s novými cieľmi a stratégiami.
  • Pri správnej realizácii slúži ako podklad pre kvalifikované rozhodnutia v zásadných otázkach na ceste k úspešnému rozvoju spoločnosti.

 

Čo mám spraviť ak chcem od Vás personálny audit?

Personálny audit od Person, s.r.o. Vám pomôže efektívne rozložiť pracovné sily vo vašej firme tak, aby ste minimalizovali náročnosť práce a maximalizovali výkonnosť!

Keďže manažérsky a personálny audit je komplexný proces, personálno-poradenská spoločnosť PERSON s.r.o. pri jeho realizácií využíva tím skúsených, segmentovo orientovaných špecialistov a poradcov, ktorí aktívne spolupracujú s vrcholovým manažmentom auditovanej spoločnosti. Špecialisti v danej oblasti a skúsení poradcovia sú schopní reorganizovať, optimalizovať postupy, viesť benchmarking voči iným segmentom a podobne.

Kontaktujte nás –  mailom, alebo telefonicky ak máte záujem o personálny audit vo Vašej firme

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.